SAMMANFATTNING AV INTEGRITETSPOLICYN

Detta är en kort sammanfattning av Integritetspolicyn (hädanefter benämnd ”Policyn”) med avseende på behandlingen av personliga data som utförs av NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (registrerat säte: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungern; företagets registreringsnummer: Cg.01-09-891838; skattenummer: 13357845-2-44; e-postadress: info@naviextras.com) (hädanefter kallad ”NNG”). Mer detaljerad information om behandling av personliga data finns i den fullständiga versionen av Policyn som är åtkomlig nedan. Observera att endast den fullständiga versionen av Policyn ska anses som komplett och adekvat information. Syftet med denna sammanfattning är att ge en bättre förståelse av behandlingen av personliga data som utförs av NNG.

Syftet med databehandling Ge åtkomst till Produkterna och administrera registreringen på Webbplatsen och för InControlTouch Mapupdater (eller någon annan kanal som NNG kan tillhandahålla) Utskick av nyhetsbrev Samarbete med Partnern för att kunna informera Användaren om det tillgängliga Innehållet och Uppdateringarna som Användaren har rätt till
Relevant avsnitt av Policyn: 2.4.3.
Personuppgiftsansvarig
 • NNG
 • NNG
 • NNG
 • Partner
Omfattning av behandlade personliga data
 1. Behandlad information som är relaterad till registreringen av Användaren:
  • Användarens namn;
  • Användarens e-postadress;
  • Användarens hashade lösenord;
  • Användarens adress/fakturaadress;
  • land för permanent eller tillfälligt uppehållande
  • användaraktivitet.
 2. Behandlad information som är relaterad till igenkänningen av Enheten:
  • varumärke och modell för identifieringen av Enheten
  • SWID (ett ID som skapas från VIN med hjälp av en envägs-hashfunktion)
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer
  • programvaruversion
  • första användningen (tidpunkten för den första GPS-fixen av Enheten);
  • VIN.
 • Användarens namn;
 • Användarens e-postadress;
 • data behandlad med automatiserad behandling:
  • Användarens interagerande med de levererade nyhetsbreven (t ex huruvida meddelandet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela meddelandet) samt studsfrekvensen hos meddelandena;
  • Enhetens OS och OS-version;
  • typ och version av Användarens e-postklient;
  • typ av Enhet (inklusive Enhetens tillverkare, huruvida Enheten räknas som en telefon, skärmupplösning)
  • IP-adress och geografiska lokaliseringsdata för Enheten (dvs lands-/regioninformation).
 • VIN
 • datum för senaste Uppdateringen
 • version av Uppdateringen
 • kupongkod eller förbetald kod.
Laglig grund
 • Användarens medgivande.
 • Användarens medgivande.
 • Perioden under vilken Produkten är tillgänglig och stöds av NNG, eller tills Användaren annullerar sitt konto eller återkallar sitt medgivande.
Dataprocessor
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

Dataöverföring

NNG kan överföra följande data från Användaren till Partnern inom EEA:
 • VIN
 • datum för senaste Uppdateringen
 • version av Uppdateringen
 • kupongkod eller förbetald kod.

Se detaljerad beskrivning av sådan dataöverföring under avsnitt 2.4.3 i denna Policy.

INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy (hädanefter kallad ”Policyn”) publicerades och gäller från och med 24 maj 2018.

 1. DEFINITIONER

  Anslutna tjänster innebär platsbaserade tjänster (lokal sökning, trafikinformation, bränslepriser, väderinformation etc), vilka kräver någon form av anslutningsbarhet online (dataåtkomst via SIM-kort eller Bluetooth, trådlös internetåtkomst eller TMC-mottagare etc) på din Enhet.

  Innehåll innebär kartor, intressanta platser, 3D-innehåll, röster, språkfiler och annat navigationsrelaterat innehåll som kan överföras till din Enhet och användas med din Programvara.

  Cookie innebär en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver och används av Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater så som beskrivs i avsnittet Integritet här nedan.

  Enhet innebär det inbyggda navigationssystemet i ditt fordon.

  Kostnadsfri Produkt innebär de Uppdateringar, Innehåll och Anslutna tjänster som Användaren har rätt till utan kostnad under MapCare-perioden.

  Allmän dataskyddsförordning eller GDPR (General Data Protection Regulation) innebär Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EC.

  MapCare-period innebär den period under vilken den Kostnadsfria Produkten är tillgänglig och tillhandahålls Användaren (vanligen en treårsperiod).

  NNG betyder NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, vilka tillhandahåller Programvaran och Produkten.

  Registrerat kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungern
  Domstol för registrering: Budapest-huvudstadsregional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Företagets registreringsnummer: 01-09-891838
  Skatteregistreringsnummer: 13357845-2-44
  E-postadress: info@naviextras.com
  Webbplats: www.nng.com

  Partner innebär följande instanser kollektivt:

  Jaguar Land Rover Limited (Registrerat kontor: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. REGISTRERAT I ENGLAND NR: 1672070)

  Integritetspolicy innebär 2011 års lag CXII om informationsintegritet och informationsfrihet.

  Produkt innebär Uppdateringar, Innehåll och Anslutna tjänster.

  Profilering innebär automatiserad behandling av personliga data, enligt listan i punkt 2.4.2.2 i avsikt att tillhandahålla Användaren personanpassade nyhetsbrev som är relevanta för Användaren och för hans/hennes Enhet för att kunna öka användarupplevelsen och -tillfredsställelsen;

  Webbplats innebär jaguar.welcome.naviextras.com och landrover.welcome.naviextras.com.

  Programvara innebär navigeringsprogramvaran som är installerad på din Enhet.

  InControlTouch Mapupdater innebär ett kostnadsfritt programvaruverktyg för PC och OSX som används för att hämta Uppdateringar och andra Produkter från NNG:s server och överföra dem till enheten.

  Uppdateringar innebär Innehålls- och Programvaruuppdateringar som tillhandahålls av din Enhetstillverkare eller Programvaruutvecklare, och som erbjuder tilläggsfunktioner, nya Innehållsversioner eller korrigerar kända Programvaruproblem.

  Användare eller ”du” innebär en registrerad eller icke-registrerad besökare på Webbplatsen och/eller InControlTouch Mapupdater.

  Användaraktivitet innebär plats- och beteendedata (språkval på Webbplatsen eller i InControlTouch Mapupdater, produkter i Användarens kundvagn), bläddringshistorik på platsen samt användningsmönster (frekvens/inloggningsmönster).

  VIN (fordonsidentifieringsnummer, Vehicle Identification Number) innebär det unika serienumret på fordonet.

 2. INTEGRITETSPOLICY

  1. Dokumentets syfte

   Denna Policy anger villkoren för hur Användarens (hädanefter kallad ”Användaren” eller ”du”) personliga data behandlas. Läs igenom dessa villkor noggrant!

  2. Tillgänglighet och uppdatering av detta dokument

   NNG förbehåller sig rättigheten att ensidigt och när som helst göra ändringar i denna Policy. Vi föreslår att du med jämna mellanrum besöker Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater för att få den senaste informationen. Du kommer dock också att informeras om tillägg till denna Policy i händelse av signifikanta ändringar (t ex lagliga grunder för behandling, omfattning av behandlade data, dataprocessorn som person, dataöverföring) i Policyn.

  3. Personuppgiftsansvarig

   1. Användarens personliga data som tillhandahålls eller genereras på Webbplatsen och i InControlTouch Mapupdater är behandlade av NNG i egenskap av datakontroller.

   2. Användarens tillhandahållna eller genererade personliga data är åtkomliga för följande personer inom NNG:

    • NNG:s medarbetare som är involverade i databehandlingen (inklusive IT-specialister som utför allehanda IT-uppgifter som är relaterade till driften och underhållet av NNG:s datasystem) som en del av deras roll inom NNG i anslutning till att de fullgör sina skyldigheter som är associerade med syftet av denna Policy.
  4. Databehandlingsaktiviteter

   1. Behandling av Användarens personliga data för att ge åtkomst till Produkterna och administrera registreringen på Webbplatsen och för InControlTouch Mapupdater (eller någon annan kanal som NNG kan tillhandahålla)

    1. Syftena med databehandling

     1. Tillhandahålla information till Användaren om Produkter.

     2. Tillhandahålla Användaren de inköpta Produkterna.

     3. Administrera registrering på Webbplatsen och underhåll av Användarkontot.

      Om Användaren önskar hämta eller köpa en Produkt, ska han/hon registrera sig på Webbplatsen och hämta InControlTouch Mapupdater via länken som finns tillgänglig på Webbplatsen. Genom att registrera sig på Webbplatsen, registrerar sig Användaren också för InControlTouch Mapupdater.

    2. Omfattning av Användarens behandlade personliga data

     1. Följande information behandlas som är relaterad till registreringen av Användaren:

      • Användarens namn;
      • Användarens e-postadress;
      • Användarens hashade lösenord;
      • Användarens adress och fakturaadress;
      • land för permanent eller tillfälligt uppehållande
      • användaraktivitet.
     2. Följande information behandlas som är relaterad till igenkänningen av Enheten:

      • varumärke och modell för identifieringen av Enheten
      • SWID (ett ID som skapas från VIN med hjälp av en envägs-hashfunktion)
      • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer
      • programvaruversion
      • första användningen (tidpunkten för den första GPS-fixen av navigationshuvudenheten)
      • VIN.
    3. Laglig grund för databehandling

     Data behandlas i enlighet med GDPR och alla relevanta lokala lagar.

     Den lagliga grunden för databehandling är Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR.

    4. Databehandlingens varaktighet

     Användarens personliga data som specificeras i punkt 2.4.1.2 behandlas för perioden under vilken någon Produkt är tillgänglig och stöds av NNG eller tills Användaren annullerar sitt konto på Webbplatsen eller drar tillbaka sitt medgivande. Oavsett det ovanstående, ska NNG omedelbart radera dina personliga data om du specifikt begär radering av dessa eller drar tillbaka ditt medgivande och det inte finns någon giltig laglig grund för databehandling. Om Användaren drar tillbaka sitt medgivande, påverkar detta inte lagenligheten av databehandling baserat på hans/hennes medgivande och som utförts före ett sådant tillbakadragande.

   2. Bearbetning av Användarens personliga data för att ta emot nyhetsbrev

    1. Syftet med databehandling

     NNG skickar nyhetsbrev via e-post för att informera Användaren om nya Produkter och kampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter. För att kunna förse dig med personanpassade nyhetsbrev som är relevanta för dig och din(a) Enhet(er) samt öka din användarupplevelse och -tillfredsställelse, använder NNG Profileringstekniker med inblandning av salesforce.com EMEA Limited som dataprocessor, för att få information om din Enhet och den geografiska region där din Enhet är belägen.

    2. Omfattningen av Användarens behandlade personliga data

     • Användarens namn;
     • Användarens e-postadress;
     • data relaterad till Användaraktivitet;

     Data behandlad i Profileringssyften:

     • Användarens interagerande med det levererade e-postmeddelandet (dvs huruvida meddelandet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela meddelandet)
     • Studsfrekvensen hos nyhetsbreven som skickades till Användaren
     • Enhetens OS och OS-version;
     • typ och version av Användarens e-postklient;
     • typ av Enhet (inklusive Enhetens tillverkare, huruvida Enheten räknas som en telefon eller ej, skärmupplösning)
     • IP-adress och geografiska lokaliseringsdata (dvs lands-/regioninformation).
    3. Laglig grund för databehandling

     Data behandlas i enlighet med GDPR och alla relevanta lokala lagar.

     Den lagliga grunden för databehandling är

     • Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR samt
     • avsnitten 6(1) och (2) i 2008 års lag XLVIII om grundläggande krav för och vissa begränsningar avseende kommersiell reklamverksamhet (”Annonseringslagen”).

     Användaren kan prenumerera på NNG:s nyhetsbrev på Webbplatsen eller i InControlTouch Mapupdater genom att markera lämplig kryssruta. Användaren kan dra tillbaka sitt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG från det e-postkonto som han/hon inte längre vill ha som mottagare av nyhetsbrev framöver, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG:s postadress (det registrerade kontoret) som specificerats i avsnitt 1. Användaren kan också när som helst säga upp prenumerationen (välja bort) genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet.

     Observera att avslutande av prenumerationen på nyhetsbrevet inte påverkar lagenligheten av databehandling baserat på ditt medgivande och som utförs före ett sådant tillbakadragande, samt att avslutande av prenumeration på nyhetsbrev inte är lika med att annullera ditt konto.

    4. Varaktighet av databehandling och prenumeration på nyhetsbrevet

     1. Användarens personliga data som specificeras i punkt 2.4.2.2 behandlas för perioden under vilken Uppdateringen till din Enhet är tillgänglig och Enheten stöds av NNG, eller tills du annullerar ditt konto på Webbplatsen eller drar tillbaka ditt medgivande. Oavsett det ovanstående ska NNG omedelbart radera dina personliga data om du specifikt begär radering av dessa eller drar tillbaka ditt medgivande och det inte finns någon giltig laglig grund för databehandling. Om Användaren drar tillbaka sitt medgivande, påverkar detta inte lagenligheten av databehandling baserat på hans/hennes medgivande och som utförts före ett sådant tillbakadragande.

     2. Observera att NNG när som helst kan besluta om att sluta skicka ut nyhetsbrev, utan föregående meddelande, ytterligare ansvarsskyldighet eller åtagande av något slag.

   3. Samarbete med Partnern för att kunna informera Användaren om det tillgängliga Innehållet och Uppdateringarna som Användaren har rätt till

    1. Syftet med databehandling

     NNG överför data som definieras i avsnitt 2.4.3.2 till Partnern i följande syfte:

     Efter inköpet av ett fordon har Användaren rätt att hämta Uppdateringar och nytt Innehåll (i) utan ytterligare kostnad under MapCare-perioden och (ii) mot en avgift efter slutet av MapCare-perioden.

     Eftersom NNG är den tekniska leverantören av Uppdateringen, är viss information endast tillgänglig för NNG (t ex information om huruvida Användaren redan har uppdaterat Programvaran eller Innehållet). För att tillhandahålla Användaren service av god kvalitet och undvika att skicka meddelanden till en Användare som redan har hämtat det nya Innehållet, överför sålunda NNG till Partnern de data som beskrivits i avsnitt 2.4.3.2. Partnern använder överförda personliga data för att informera Användaren om de nya Produkterna under och efter MapCare-perioden.

    2. Omfattningen av Användarens behandlade personliga data

     • VIN
     • datum för senaste Uppdateringen
     • version av Uppdateringen
     • kupongkod eller förbetald kod.

     Både NNG och Partnern har en databas som innehåller alla relevanta VIN:s. Ovanstående information (datum för senaste Uppdateringen, version av Uppdateringen, kupongkod eller förbetald kod) är data som genererats i NNG:s system och kan fastslås genom jämförelse av de två VIN-databaserna.

    3. Laglig grund för databehandling

     Den lagliga grunden för databehandling kommer att vara det legitima intresset som eftersträvas av NNG och Partnern så som anges i punkt f) i artikel 6(1) i GDPR.
     NNG utförde ett balanseringstest på legitima intressen. Slutsatsen av balanseringstestet var att NNG:s legitima intresse (intresse av att tillhandahålla Användarna service av god kvalitet) utgör en laglig grund för databehandlingen. NNG:s legitima intressen överrider rättigheterna och intressena hos datasubjekten eftersom det inte finns någon oproportionerligt negativ inverkan på datasubjektens rättigheter och intressen eftersom:

     • det utan tvivel ligger i Användarens intresse att meddelas om nya tillgängliga Uppdateringar.
     • Användaren rimligen bör förvänta sig sådan behandling av sina personliga data.
     • endast en begränsad mängd personliga data skulle överföras som inte Partnern kan erhålla via någon annan kanal eftersom de tekniskt genereras i NNG:s system och
     • NNG har implementerat lämpliga skydd för att minimera risken för negativa konsekvenser.
    4. Databehandlingens varaktighet

     Användarens personliga data som specificeras i punkt 2.4.3.2 behandlas för perioden under vilken Uppdateringen till din Enhet är tillgänglig och Enheten stöds av NNG, eller tills du annullerar ditt konto på Webbplatsen. Oavsett ovanstående ska NNG omedelbart radera dina personliga data om du specifikt begär att de ska tas bort.

    5. Partnern i rollen som personuppgiftsansvarig

     1. De personliga data överförs till Partnern som agerar som personuppgiftsansvarig. Partnern bearbetar och lagrar personliga data i EEA.

     2. Partnern är kvalificerad som personuppgiftsansvarig och sådana data behandlas av Partnern i enlighet med föreskrifterna i Partnerns integritetspolicy. Sådan databearbetning täcks inte av denna Policy.

     3. Efter överföringen av personliga data så som beskrivs i avsnitt 2.4.3,2, är Partnern direkt ansvarsskyldig för bearbetningen av sådana data. Skulle något anspråk uppstå som är relaterat till databearbetningen skall Användaren från och med detta datum rikta sådana anspråk direkt till Partnern.

  5. Dataprocessor

   För att kunna fullgöra sin uppgift som datakontroller, samarbetar NNG med de dataprocessorer som listas nedan. NNG förbehåller sig rättigheten att när som helst byta dataprocessor.

   Namnet på dataprocessorn Databehandlingsaktivitet som utförs för NNG:s räkning och lista över de personliga data som dataprocessorn har åtkomst till

   Microsoft Azure

   Företagsnamn: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   Adress: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irland
   Webbplats:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   Kontakt:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure tillhandahåller NNG molnbaserade datoranvändningstjänster.

   Microsoft har åtkomst till alla personliga data för Användarna som listas i nuvarande Dokument.

   Salesforce.com

   Företagsnamn: salesforce.com EMEA Limited
   Adress: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Storbritannien
   Webbplats:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   Kontakt:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com utför databehandlingsaktiviteter i följande syften:

   Utskick av nyhetsbrev

   Salesforce.com tillhandahåller NNG ett onlinesystem (”Systemet”), genom vilket NNG kan hantera utskicken av nyhetsbrev till Användarna. Dataprocessorn har inte åtkomst till innehållet som NNG överför till Systemet.

   Systemet används i följande syften:

   • Lagring av Användarens personliga data enligt beskrivning i avsnitt 2.4.2.2. härovan;
   • Skicka nyhetsbrev till Användare;

   Data behandlad med automatiserad behandlingsteknik

   • Analyserar Användarens interagerande med det levererade nyhetsbrevet (i synnerhet huruvida brevet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela nyhetsbrevet);
   • Analyserar studsfrekvensen (t ex de fall i vilka e-postadressen är ogiltig eller nyhetsbrevet listats som skräppost).
   • Samlar in data om Användarens registrerade Enhet och dess geografiska lokalisering (OS och OS-version av Enheten; typ och version av Användarens e-postklient; typ av Enhet (inklusive tillverkare av Enheten, huruvida Enheten räknas som telefon eller ej, skärmupplösning); IP-adress och geografiska lokaliseringsdata (dvs lands-/regioninformation)).

   Användardata som listats i avsnitt 2.4.2.2 lagras både i Systemet och i NNG:s servrar.

   Tillhandahållande av Kundsupport

   Salesforce.com tillhandahåller NNG ett onlinesystem (”Kundsupportsystem”), genom vilket NNG kan hantera tillhandahållandet av Kundsupport till Användarna. Dataprocessorn har inte åtkomst till innehållet som NNG överför till Kundsupportsystemet.
   Kundsupportsystemet används för att driva inbyggd, online och chattbaserad Kundsupporttjänst.

   Användardata som listats i avsnitt 2.4.3.2 lagras både i Kundsupportsystemet och på NNG:s servrar.

  6. Cookies

   1. NNG informerar dig härmed om att om du hämtar vissa delar av Webbplatsen eller InControlTouch Mapupdater, kommer små datafiler (”Cookies”) automatiskt att sändas till din Enhet från webbservern. I vissa fall kan dessa datafiler anses vara personliga data enligt de tillämpliga dataskyddslagarna. Dessa datafiler är nödvändiga för korrekt handhavande av Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater och används för att samla in information om Användarens besök på Webbplatsen eller i InControlTouch Mapupdater.

   2. Användaren kan acceptera eller neka Cookies från fall till fall, eller neka alla Cookies genom att justera sina webbläsarinställningar. Få information om hur man gör detta och lär dig mer om Cookies genom att besöka: https://www.youronlinechoices.eu/. Om Användaren väljer att neka alla Cookies, kommer åtkomsten till vissa sidor på Webbplatsen eller vissa funktioner i InControlTouch Mapupdater att vara begränsad.

  7. Typ av Cookie Syftet med Cookies Laglig grund för databehandling Lagringsperiod för Cookies
   Google Analytics Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater använder verktyget Google Analytics för att samla in och analysera information om hur Användaren använder Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och få hjälp att förbättra Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater. Data samlas in på ett anonymt sätt, inklusive antalet Användare av Webbplatsen och InControlTouch Mapupdater, varifrån användaren har kommit in på Webbplatsen eller InControlTouch Mapupdater samt vilka sidor de har besökt inom Webbplatsen eller InControlTouch Mapupdater. Insamlade data kan inte spåras tillbaka till Användaren. Klicka här för att få ytterligare information om Googles integritetspolicy. Användarens medgivande. Google Analytics Cookies skapas så snart Användaren besöker en webbplats på vilken en giltig Google Analytics-spårkod är installerad. Cookies sparas i Användarens webbläsare under maximalt 2 år från ovanstående datum. Klicka här för att få ytterligare information.
   Google AdWords (Google remarketing) Tredjepartstjänstleverantörer, inklusive Google, sparar tidigare besök som en Användare gjort på Webbplatsen och i InControlTouch Mapupdater och använder denna information för att visa NNG:s annonser för Användaren på webbplatserna hos Googles partners.
   När du besöker Webbplatsen eller InControlTouch Mapupdater, skickar vi en eller flera Cookies som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) till din dator som unikt identifierar din webbläsare. Googles remarketing-cookies används i Google AdWords. Cookies som tillhandahålls av Google kommer ihåg antalet och tidpunkterna för besöken på Webbplatsen och i InControlTouch Mapupdater, såväl som undersidorna som Användaren visar under bläddringen på Webbplatsen och i InControlTouch Mapupdater. Registrerade data lagras anonymt.

   Användaren kan blockera Google remarketing-cookies på undantagssidan som är avsedd att stänga av cookies under Googles annonsinställningar, och kan också blockera tredjepartscookies på undantagssidan Network Advertising Initiative.
   Användarens medgivande. AdWords-cookies upphör gälla 90 dagar efter att Användaren besökte Webbplatsen eller InControlTouch Mapupdater.
   Klicka här för att få ytterligare information.
   Sessions-ID Sessionscookies gör att Användaren blir igenkänd på Webbplatsen eller i InControlTouch Mapupdater.
   Det vanligaste exemplet på denna funktion är kundvagnsfunktionen i InControlTouch Mapupdater. När Användaren besöker en sida i en katalog och väljer några artiklar kommer sessionscookien ihåg detta val så att kundvagnen har dessa artiklar markerade när Användaren ska checka ut.
   Användarens medgivande. Informationen sparas till den nuvarande sessionens slut. Efter detta är den insamlade informationen inte längre tillgänglig.
   Enhet Dessa Cookies kommer ihåg användarens enhetsval, så att InControlTouch Mapupdater kan navigera till den särskilda enheten när Användaren loggar in i InControlTouch Mapupdater nästa gång. Användarens medgivande. Cookies sparas i Användarens webbläsare under maximalt 3 år.
   Autoinloggning Dessa Cookies kommer ihåg Användarens inloggningsinformation och fyller automatiskt i inloggningsformuläret för Användaren när denne/denna påbörjar inloggningsproceduren nästa gång. Användarens medgivande. Cookies sparas i Användarens webbläsare under maximalt 6 månader.
  8. Datasäkerhet

   1. NNG iakttar alla tillämpliga bestämmelser rörande säkerhet hos personliga data. Därför implementerar både NNG och deras auktoriserade dataprocessorer lämpliga tekniska och organisatoriska mått och steg för att skydda personliga data, samt upprättar adekvata procedurregler för att följa villkoren i GDPR och alla relevanta lokala lagar rörande sekretess och säkerhet vid databehandling.

   2. Salesforce.com efterföljer kraven på ett hanteringssystem för informationssäkerhet (information security management system, ISMS) som specificerats av den internationella standarden ISO 27001, och uppfyller kriterierna för ISO 27018. Salesforce.com har erhållit ISO 27001/27018-certifiering för sin ISMS från en oberoende tredjepart.

  9. Rättigheter och tillämpning

   1. All personlig information som du tillhandahåller NNG måste vara sanningsenlig, fullständig och korrekt på alla sätt. Du godtar att utan dröjsmål meddela oss om alla ändringar i din personliga information via NNG:s e-postadress som specificerats i avsnitt 1.

   2. Användaren kan utöva följande rättigheter rörande NNG:s databehandlingsaktiviteter:

    • Begära information om bearbetningen av hans/hennes personliga data;
    • Begära korrigering av hans/hennes personliga data
    • Begära borttagning av hans/hennes personliga data eller begränsning av behandlingen av hans/hennes personliga data;
    • Invända mot NNGs databehandling;
    • Begära databärbarhet.
   3. Du har rätt att begära information om data som är relaterade till dig och som utförs av NNG, i synnerhet information om var personliga data som är relaterade till dig är lagrade; källorna som de har erhållits från; syftet, grunderna och varaktigheten av behandlingen; om dina personliga data har gjorts tillgängliga för andra, den lagliga grunden och mottagarna; samt alla dataskyddsincidenter som är i relation med dina personliga data genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till e-post- eller postadressen (registrerat kontor) som specificerats i avsnitt 1. NNG ska tillhandahålla skriftlig information om behandlingen av dina personliga data inom 1 månad efter att din begäran har mottagits. Du kan också begära korrigering av dina personliga data.

   4. Du har också rätt att begära en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbart formaterad kopia av dina personliga data som NNG behandlar enligt villkoren som beskrivs i Artikel 20 i GDPR.

    Du har rätt att överföra dina personliga data till en annan kontroller eller, där det är tekniskt genomförbart, begära att NNG överför dina personliga data direkt till en annan kontroller så som specificerad i Artikel 20 i GDPR.

   5. Om dina personliga data inte stämmer, kan du begära att NNG korrigerar sådana data, förutsatt att korrekta data står till NNG:s förfogande.

   6. Dina personliga data ska tas bort på din begäran i enlighet med tillämpliga lagar. Din begäran om databorttagning kan skickas till NNG via e-post- eller postadressen (registrerat kontor) som specificerats i avsnitt 1. NNG ska ta bort alla lagrade personliga data i enlighet med denna Policy genom att förmörka dina personliga data genom att göra dem anonyma på ett permanent och ickereversibelt sätt.

   7. Du är härmed informerad om att dina data inte kommer att raderas om behandlingen av dessa erfordras av lagen eller andra undantag som gäller under tillämplig lag.

   8. Du har rätt att erhålla begränsning i behandlingen från NNG i följande fall:

    1. du tror att dina behandlade personliga data inte är korrekta, vilket under en period möjliggör för NNG att verifiera korrektheten av dina personliga data;

    2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personliga data. Då har du rätt att istället begära begränsning av deras användning;

    3. NNG behöver inte längre dina personliga data i syfte att behandla dem, men du begär att NNG ska fortsätta behandlingen för upprättandet, utövandet eller försvaret av dina lagliga anspråk;

    4. du har motsatt dig behandling. För en period inväntas verifieringen om huruvida NNG:s lagliga grunder överrider dina.

   9. Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina personliga data som är föremål för vissa omständigheter under tillämpliga lagar. Du kan separat motsätta dig behandlingen av dina personliga data i direkta marknadsföringssyften, inklusive Profilering, så som häri beskrivs. I detta fall skall NNG inte längre behandla dina personliga data såvida inte NNG uppvisar övertygande lagliga orsaker till behandlingen vilka åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för upprättandet, utövandet eller försvarandet av lagliga anspråk.

   10. Du kan framföra klagomål om hur din personliga information behandlas till den Nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postadress: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller till dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller uppehållsland.

   11. Oberoende av framförandet av ett klagomål till NAIH, kan du vända dig till domstol i enlighet med villkoren i Integritetspolicyn om det skett ett intrång i dina rättigheter. Efter ditt beslut kan proceduren startas i domstol i den jurisdiktion där du har din hemadress eller en tillfällig adress. Innan en lagsökning initieras, kan det vara av god nytta att diskutera klagomålet med NNG.

   12. Dina detaljerade rättigheter och rättsmedel styrs av underavsnitten 14–18 och 21–23 i Integritetspolicyn, samt i Artiklarna 15-21 i GDPR.

  10. Kontakta NNG

   Vi sätter stort värde på dina åsikter. Om du har några kommentarer, frågor eller önskar erhålla mer information om databehandling hos NNG, ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till e-post- eller postadressen som specificerats i avsnitt 1. Vi kommer att hantera den översända informationen med sekretess. Vår representant kommer att kontakta dig inom en rimlig tidsrymd.