สรุปนโยบายความเป็นส่วนตัว

ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปย่อนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกต่อจากนี้ว่า “นโยบาย”) ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดย NNG Software Developing and Commercial Limimted Liability Company (สถานที่จดทะเบียน: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary; หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: Cg.01-09-891838 หมายเลขโทรสาร: 13357845-2-44 อีเมลแอดเดรส: info@naviextras.com) (เรียกต่อจากนี้ว่า “NNG”) ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียดมีระบุไว้เพิ่มเติมในนโยบายฉบับเต็มซึ่งสามารถสืบค้นได้จากด้านล่าง โปรดทราบว่านโยบายฉบับเต็มเท่านั้นจึงจะถือว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ เป้าหมายของข้อมูลสรุปนี้คือเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย NNG

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์และการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ และในการใช้งาน InControlTouch Mapupdater (หรือช่องทางอื่นใดที่ NNG จัดไว้ให้) การส่งจดหมายข่าว ความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและการปรับปรุงเนื้อหาที่ผู้ใช้พึงทราบ
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในนโยบายชุดนี้: 2.4.3.
ผู้ควบคุมข้อมูล
 • NNG
 • NNG
 • NNG
 • พันธมิตร
ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล
 1. ข้อมูลที่ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้:
  • ชื่อผู้ใช้
  • อีเมลแอดเดรสผู้ใช้
  • รหัสผ่านที่เข้ารหัสแบบทางเดียวแล้วของผู้ใช้
  • ที่อยู่ของผู้ใช้/ที่อยู่ออกใบแจ้งหนี้
  • ประเทศที่พำนักถาวรหรือชั่วคราว
  • การดำเนินการของผู้ใช้
 2. ข้อมูลที่ประมวลผลเกี่ยวกับการตรวจหาอุปกรณ์:
  • แบรนด์และรุ่นเพื่อระบุตัวอุปกรณ์
  • SWID (ID จาก VIN โดยอาศัยฟังก์ชั่นเข้ารหัสแบบทางเดียว)
  • เลข IMEI (International Mobile Equipment Identity)
  • เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
  • การใช้งานครั้งแรก (เวลาที่ GPS ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ครั้งแรก)
  • VIN
 • ชื่อผู้ใช้
 • อีเมลแอดเดรสผู้ใช้
 • ข้อมูลที่ประมวลผลผ่านระบบประมวลผลอัตโนมัติ:
  • การโต้ตอบของผู้ใช้กับจดหมายข่าวที่จัดส่ง (เช่น การเปิดอีเมล จำนวนครั้งที่คลิกเลือกและอ่านอีเมลทั้งหมด) และอัตราการตีกลับอีเมล
  • OS และเวอร์ชั่น OS ของอุปกรณ์
  • ประเภทและเวอร์ชั่นไคลเอ็นต์อีเมลของผู้ใช้
  • ประเภทอุปกรณ์ (รวมทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ และประเภทอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ รวมทั้งความละเอียดหน้าจอ)
  • ที่อยู่ IP และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ (เช่น ประเทศ/ภูมิภาค)
 • VIN
 • วันที่อัพเดตล่าสุด
 • เวอร์ชั่นอัพเดต
 • รหัสบัตรกำนัลหรือรหัสบัตรเติมเงิน
หลักพื้นฐานทางกฎหมาย
 • ความยินยอมของผู้ใช้
 • ความยินยอมของผู้ใช้
 • ระยะเวลาที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือมีบริการรองรับโดย NNG หรือจนกว่าผู้ใช้จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้หรือถอนความยินยอมของตน
ผู้ประมวลผลข้อมูล
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure
 • Salesforce.com

การโอนข้อมูล

NNG อาจมีการโอนข้อมูลต่อไปนี้ของผู้ใช้ไปยังพันธมิตรใน EEA:
 • VIN
 • วันที่อัพเดตล่าสุด
 • เวอร์ชั่นอัพเดต
 • รหัสบัตรกำนัลหรือรหัสบัตรเติมเงิน

ดูรายละเอียดการโอนข้อมูลดังกล่าวได้จากหัวข้อที่ 2.4.3 ของนโยบายชุดนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกต่อจากนี้ว่า “นโยบาย”) เผยแพร่และมีผล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2018

 1. คำจำกัดความ

  บริการที่เชื่อมต่อ หมายถึงบริการเฉพาะพื้นที่ต่าง ๆ (การค้นหาพื้นที่ ข้อมูลการจราจร ราคาเชื้อเพลิง ข้อมูลสภาพอากาศ ฯลฯ) ซึ่งจะต้องอาศัยการเชื่อมต่อออนไลน์ (สืบค้นข้อมูลผ่านซิมการ์ดหรือ Bluetooth อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องรับสัญญาณ TMC ฯลฯ) กับอุปกรณ์ของคุณ

  เนื้อหา หมายถึงแผนที่ จุดน่าสนใจ เนื้อหา 3 มิติ เสียง ไฟล์ภาษา และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำทางอื่น ๆ ที่สามารถอัพโหลดและใช้ในอุปกรณ์ของคุณและใช้กับซอฟต์แวร์ของคุณ

  คุกกี้ คือไฟล์ข้อความเล็ก ๆ ที่จัดวางไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และใช้งานโดยเว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater ตามที่ระบุในหัวข้อ ความเป็นส่วนตัว ด้านล่าง

  อุปกรณ์ หมายถึง ระบบนำทางในรถที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

  ผลิตภัณฑ์ฟรี หมายถึงข้อมูลอัพเดต เนื้อหาและบริการผ่านการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ฟรีระหว่างรอบให้บริการ Mapcare

  ข้อบังคับทั่วไปด้านการปกป้องข้อมูลหรือ GDPR หมายถึง Regulation (EU) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภายุโรปในวันที่ 27 เมษายน 2016 ด้านการปกป้องบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างเสรี และการยกเลิก Directive 95/46/EC

  รอบให้บริการ Mapcare หมายถึงระยะเวลาสามปีในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีที่จัดหาให้แก่ผู้ใช้

  NNG หมายถึง NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company ซึ่งเป็นผู้จัดหาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์

  สำนักงานจดทะเบียน: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary
  ศาลการจดทะเบียน: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék)
  หมายเลขการลงทะเบียนบริษัท: Cg.01-09-891838
  หมายเลขภาษี: 13357845-2-44
  อีเมลแอดเดรส: info@naviextras.com
  เว็บไซต์: www.nng.com

  พันธมิตร หมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานต่อไปนี้

  Jaguar Land Rover Limited (สำนักงานจดทะเบียน: Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF.REGISTERED IN ENGLAND NO: 1672070)

  กฎหมายความเป็นส่วนตัว หมายถึง Act CXII of 2011 ที่กำหนดสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเสรีภาพเกี่ยวกับข้อมูล

  ผลิตภัณฑ์ หมายถึงข้อมูลอัพเดต เนื้อหาและบริการเชื่อมต่อ

  การจัดทำโพรไฟล์ หมายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติตามที่ระบุในข้อ 2.4.2.2 เพื่อจัดส่งจดหมายข่าวที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้สอดคล้องกับอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งาน

  เว็บไซต์ หมายถึง jaguar.welcome.naviextras.com และ landrover.welcome.naviextras.com

  ซอฟต์แวร์ หมายถึงซอฟต์แวร์การนำทางที่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ

  InControlTouch Mapupdater หมายถึงชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับ PC และ OSX ซึ่งใช้เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ของ NNG และอัพโหลดข้อมูลเหล่านี้ไปยังอุปกรณ์

  ข้อมูลอัพเดต หมายถึงเนื้อหาและข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ซึ่งจัดหาโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ และที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติการทำงานเพิ่มเติม เวอร์ชั่นเนื้อหาใหม่ ๆ หรือชุดข้อมูลแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ที่ทราบ

  ผู้ใช้หรือ “คุณ” หมายถึงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ InControlTouch Mapupdater ทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน

  การดำเนินการของผู้ใช้ หมายถึงข้อมูลสถานที่และพฤติกรรมการใช้งาน (การเลือกภาษาที่เว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater สินค้าที่ใส่ไว้ในรถเข็นของผู้ใช้) ประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ และรูปแบบการใช้งาน (ความถี่/รูปแบบการล็อกอิน)

  VIN (Vehicle Identification Number) หมายถึงซีเรียลนัมเบอร์เฉพาะประจำตัวรถ

 2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้

   นโยบายนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ (เรียกต่อจากนี้ว่า “ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวัง!

  2. ความพร้อมใช้งานและการอัปเดตเอกสารนี้

   NNG ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร ขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด ทั้งนี้คุณจะได้รับแจ้งนโยบายฉบับแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (เช่น หลักเกณฑ์ทางกฎหมายด้านการประมวลผล ขอบเขตของข้อมูลที่ประมวลผล บุคคลที่ประมวลผลข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล) กับนโยบายนี้

  3. ผู้ควบคุมข้อมูล

   1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่จัดหาหรือจัดทำผ่านทางเว็บไซต์ และใน InControlTouch Mapupdater ที่ประมวลผลโดย NNG ในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูล

   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดหาหรือจัดทำเกี่ยวกับผู้ใช้สามารถสืบค้นได้โดยบุคคลต่อไปนี้ภายใน NNG

    • พนักงานของ NNG ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูล (รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ดูแลงานด้าน IT ต่าง ๆ ทั้งในส่วนการทำงานและการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของ NNG) ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดย NNG เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้
  4. การประมวลผลข้อมูล

   1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์และการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ และในการใช้งาน InControlTouch Mapupdater (หรือช่องทางอื่นใดที่ NNG จัดไว้ให้)

    1. เป้าหมายของการประมวลผลข้อมูล

     1. จัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

     2. จัดผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้จัดซื้อให้แก่ผู้ใช้

     3. การจัดการการลงทะเบียนที่เว็บไซต์และการดูแลรักษาบัญชีผู้ใช้

      หากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์และดาวน์โหลด InControlTouch Mapupdater ผ่านลิงก์ที่อยู่บนเว็บไซต์ หลังจากลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ผู้ใช้จะถือว่าลงทะเบียนกับ InControlTouch Mapupdater ไว้ด้วยเช่นกัน

    2. ขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีการประมวลผล

     1. ข้อมูลต่อไปนี้ที่ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้:

      • ชื่อผู้ใช้
      • อีเมลแอดเดรสผู้ใช้
      • รหัสผ่านที่เข้ารหัสแบบทางเดียวแล้วของผู้ใช้
      • ที่อยู่ของผู้ใช้และที่อยู่ออกใบแจ้งหนี้
      • ประเทศที่พำนักถาวรหรือชั่วคราว
      • การดำเนินการของผู้ใช้
     2. ข้อมูลต่อไปนี้ที่ประมวลผลเกี่ยวกับการตรวจหาอุปกรณ์:

      • แบรนด์และรุ่นเพื่อระบุตัวอุปกรณ์
      • SWID (ID จาก VIN โดยอาศัยฟังก์ชั่นเข้ารหัสแบบทางเดียว)
      • เลข IMEI (International Mobile Equipment Identity)
      • เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
      • การใช้งานครั้งแรก (เวลาที่ GPS ระบุตำแหน่งส่วนหัวครั้งแรก)
      • VIN
    3. หลักพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

     ข้อมูลมีการประมวลผลภายใต้ GDPR และกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

     หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลคือจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ตามข้อ a) ของ Article 6(1) ของ GDPR

    4. ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล

     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ระบุในข้อ 2.4.1.2 จะมีการประมวลผลตลอดระยะเวลาที่ใช้งานผลิตภัณฑ์และมีบริการรองรับโดย NNG หรือจนกว่าผู้ใช้จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของตนที่เว็บไซต์หรือเพิกถอนความยินยอมของตน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น NNG จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทันทีหากคุณแจ้งขอให้มีการลบข้อมูลหรือเพิกถอนความยินยอม และไม่มีเหตุทางกฎหมายต่อไปในการประมวลผลข้อมูล หากผู้ใช้เพิกถอนความยินยอม กรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลที่ตนเองให้ความยินยอมไว้หรือที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

   2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อรับจดหมายข่าว

    1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

     NNG มีการส่งจดหมายข่าวทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และโปรโมชั่น หรือกิจกรรมด้านการตลาดอื่น ๆ เพื่อจัดหาจดหมายข่าวที่เหมาะกับคุณและอุปกรณ์ของคุณ และเพื่อให้พอใจจากการใช้งานมากที่สุด NNG มีการใช้เทคนิคการจัดทำโพรไฟล์ร่วมกับ salesforce.com EMEA Limited ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อรับข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

    2. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกประมวลผล

     • ชื่อผู้ใช้
     • อีเมลแอดเดรสผู้ใช้
     • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้ใช้

     ข้อมูลที่มีการประมวลผลเพื่อจัดทำโพรไฟล์:

     • การโต้ตอบของผู้ใช้กับอีเมลที่จัดส่ง (เช่น มีการเปิดอีเมลหรือไม่ เปิดกี่ครั้งที่คลิกเลือก หรือมีการอ่านอีเมลทั้งฉบับหรือไม่)
     • อัตราการปฏิเสธการอ่านจดหมายข่าวที่ส่งถึงผู้ใช้
     • OS และเวอร์ชั่น OS ของอุปกรณ์
     • ประเภทและเวอร์ชั่นไคลเอ็นต์อีเมลของผู้ใช้
     • ประเภทอุปกรณ์ (รวมทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ และประเภทอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ รวมทั้งความละเอียดหน้าจอ)
     • ที่อยู่ IP และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ/ภูมิภาค)
    3. หลักพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

     ข้อมูลมีการประมวลผลภายใต้ GDPR และกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

     หลักพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ได้แก่

     • การให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้ตามที่ระบุในข้อ a) ของ Article 6(1) ของ GDPR และ
     • sections 6(1) และ (2) ของ Act XLVIII of 2008 เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นและข้อจำกัดบางประการณ์เกี่ยวกับการโฆษณาเชิงพาณิชย์ (“การโฆษณาเชิงพาณิชย์”)

     ผู้ใช้สามารถสมัครจดหมายข่าวของ NNG ที่เว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater โดยทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยการส่งอีเมลให้แก่ NNG จากบัญชีอีเมลที่ตนเองไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีกต่อไป หรือโดยการส่งไปรษณีย์ถึง NNG ตามที่อยู่ที่ระบุในหัวข้อที่ 1 (สำนักงานจดทะเบียน) นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถยกเลิกการสมัคร (ไม่ประสงค์ที่จะสมัครรับบริการ) ได้ตลอดเวลาโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในจดหมายข่าว

     การเลิกรับจดหมายข่าวไม่มีผลใด ๆ ต่อสิทธิ์ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ความยินยอมและที่แจ้งไว้ก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมหรือเลิกรับจดหมายข่าวซึ่งแตกต่างจากการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ

    4. ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลและการสมัครรับจดหมายข่าว

     1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ระบุในข้อ 2.4.2.2 จะมีการประมวลผลตลอดระยะเวลาที่ใช้งานข้อมูลอัพเดตกับอุปกรณ์ของคุณ และกับอุปกรณ์ของคุณที่ให้บริการโดย NNG หรือจนกว่าคุณจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น NNG จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทันทีหากคุณแจ้งขอให้มีการลบข้อมูลหรือเพิกถอนความยินยอม และไม่มีเหตุทางกฎหมายต่อไปในการประมวลผลข้อมูล หากผู้ใช้เพิกถอนความยินยอม กรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลที่ตนเองให้ความยินยอมไว้หรือที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

     2. โปรดทราบว่า NNG สามารถหยุดการส่งจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดหรือข้อผูกพันเพิ่มเติมใด ๆ

   3. ความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและการปรับปรุงเนื้อหาที่ผู้ใช้พึงทราบในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ

    1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

     NNG มีการโอนข้อมูลตามที่ระบุในหัวข้อ 2.4.3.2 ให้แก่พันธมิตรภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

     หลังจากซื้อรถ ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตและเนื้อหาใหม่ ๆ (i) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างรอบบริการ Mapcare และ (ii) หลังรอบบริการ Mapcare โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

     เนื่องจาก NNG เป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคในการจัดหาข้อมูลอัพเดต และข้อมูลบางอย่างที่จัดไว้โดย NNG เป็นการเฉพาะ (เช่น ข้อมูลระบุว่าผู้ใช้มีการอัพเดตหรือสืบค้นเนื้อหาใด ๆ หรือไม่) ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อไม่ให้มีการส่งการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ไปแล้ว NNG อาจมีการโอนข้อมูลที่ระบุในข้อ 2.4.3.2 ให้พันธมิตรทราบ พันธมิตรจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการโอนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ระหว่างและหลังจากพ้นรอบบริการ Mapcare

    2. ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกประมวลผล

     • VIN
     • วันที่อัพเดตล่าสุด
     • เวอร์ชั่นอัพเดต
     • รหัสบัตรกำนัลหรือรหัสบัตรเติมเงิน

     ทั้ง NNG และพันธมิตรมีฐานข้อมูล VIN ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูลข้างต้น (วันที่อัพเดตล่าสุด เวอร์ชั่นอัพเดต รหัสบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงิน) เป็นข้อมูที่จัดทำในระบบของ NNG และสามารถจัดทำขึ้นจากข้อมูลเปรียบเทียบฐานข้อมูล VIN สองชุด

    3. หลักพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

     หลักเกณฑ์ทางกฎหมายใการประมวลผลข้อมูลคือจะต้องมีเหตุอันสมควรและดำเนินการโดย NNG และพันธมิตรตามที่ระบุในข้อ f) ของ Article 6(1) ของ GDPR
     NNG มีการทดสอบการปรับสมดุลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม ข้อสรุปในการทดสอบการปรับสมดุลเป็นสิทธิ์โดยชอบของ NNG (สิทธิ์ในการจัดบริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้) ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล สิทธิ์โดยชอบของ NNG นี้มีผลเหนือสิทธิ์และผลประโยชน์ใด ๆ ของบุคคลที่ข้อมูลอ้างถึงเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่ข้อมูลอ้างถึง

     • และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลล่าสุด
     • ผู้ใช้พึงทราบว่าอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
     • จะมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นที่พันธมิตรไม่สามารถจัดหาจากที่อื่น เนื่องจากเป็นข้อมูลทางเทคนิคจากระบบของ NNG และ
     • NNG จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
    4. ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล

     ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ระบุในข้อ 2.4.3.2 จะมีการประมวลผลตลอดระยะเวลาที่ใช้งานข้อมูลอัพเดตกับอุปกรณ์ของคุณ และกับอุปกรณ์ของคุณที่ให้บริการโดย NNG หรือจนกว่าคุณจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ NNG จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันที หากคุณร้องขอเป็นการเฉพาะให้ลบข้อมูลดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้น

    5. พันธมิตรในฐานะผู้กำกับดูแล

     1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนให้แก่พันธมิตรในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูล พันธมิตรจะทำการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ใน EEA

     2. พันธมิตรถือเป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลที่ประมวลผลโดยพันธมิตรมีการดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตร การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้นโยบายชุดนี้

     3. หลังการโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 2.4.3.2 พันธมิตรจะต้องรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยตรง หากมีการเรียกร้องใด ๆ เนื่องจากการประมวลผลข้อมูล นับจากวันนี้ ผู้ใช้จะต้องเรียกร้องโดยตรงกับพันธมิตร

  5. ผู้ประมวลผลข้อมูล

   เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูล NNG จะมีการประสานกับผู้ประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้ NNG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้ประมวลผลข้อมูลได้ตลอดเวลา

   ชื่อผู้ประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการในนามของ NNG และรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประมวลผลข้อมูลสามารถสืบค้น

   Microsoft Azure

   ชื่อบริษัท: Microsoft Ireland Operations, Ltd.
   ที่อยู่: Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Ireland
   เว็บไซต์:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/
   ข้อมูลติดต่อ:
   https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/

   Microsoft Azure เป็นผู้จัดบริการประมวลผล Cloud ให้แก่ NNG

   Microsoft สามารถสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ตามที่ระบุอยู่ในเอกสาร ณ ปัจจุบัน

   Salesforce.com

   Company name: salesforce.com EMEA Limited
   ที่อยู่: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
   เว็บไซต์:
   https://www.salesforce.com/eu/?ir=1
   ข้อมูลติดต่อ:
   https://pages.mail.salesforce.com/contact-privacy/

   Salesforce.com มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   การส่งจดหมายข่าว

   Salesforce.com จัดหาระบบออนไลน์ (“ระบบการทำงาน”) ให้แก่ NNG เพื่อให้ NNG สามารถส่งจดหมายข่าวให้แก่ผู้ใช้ ผู้ประมวลผลข้อมูลไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่ NNG อัปโหลดไปยังระบบ

   ระบบนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ระบุในหัวข้อ 2.4.2.2 ข้างต้น
   • การส่งจดหมายข่าวให้แก่ผู้ใช้

   ข้อมูลที่ประมวลผลผ่านระบบประมวลผลอัตโนมัติ

   • วิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับจดหมายข่าวที่จัดส่ง (ว่ามีการเปิดจดหมายข่าวหรือไม่ เปิดกี่ครั้งที่คลิกเลือก หรือมีการอ่านจดหมายข่าวทั้งฉบับหรือไม่)
   • วิเคราะห์อัตราการตีกลับ (เช่น กรณีที่อีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้องหรือถูกระบุว่าเป็นข้อมูลขยะ)
   • การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (OS และเวอร์ชั่น OS ของอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชั่นของไคลเอนท์อีเมลของผู้ใช้ ประเภทอุปกรณ์ (รวมทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ การระบุประเภทอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ) ที่อยู่ IP และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ/พื้นที่))

   ข้อมูลผู้ใช้ที่ระบุในหัวข้อ 2.4.2.2 จัดเก็บอยู่ทั้งในระบบการทำงานและเซิร์ฟเวอร์ของ NNG

   การจัดบริการลูกค้า

   Salesforce.com จัดหาระบบออนไลน์ให้แก่ NNG (“ระบบบริการลูกค้า”) เพื่อให้ NNG สามารถจัดบริการลูกค้าให้แก่ผู้ใช้ ผู้ประมวลผลข้อมูลไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาที่ดาวน์โหลดโดย NNG ไปยังระบบให้บริการลูกค้า
   ระบบให้บริการลูกค้าใช้เพื่อจัดบริการแชทออนไลน์สดในตัวสำหรับลูกค้า

   ข้อมูลผู้ใช้ในหัวข้อ 2.4.3.2 จัดเก็บไว้ทั้งในระบบบริการลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ของ NNG

  6. คุกกี้

   1. NNG ขอแจ้งให้คุณทราบว่าหากคุณดาวน์โหลดบางส่วนของเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ("คุกกี้") จะถูกส่งโดยอัตโนมัติจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ ในบางกรณีไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นในการทำงานของเว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater และใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของผู้ใช้ที่เว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater

   2. ผู้ใช้สามารถตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้เป็นกรณีไป หรือสามารถปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดโดยการปรับค่าเบราว์เซอร์ของตนเอง หากคุณต้องการดูวิธีดำเนินการนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่: https://www.youronlinechoices.eu/ หากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด การเข้าถึงหน้าเว็บไซต์บางหน้าหรือคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของ InControlTouch Mapupdater จะถูกจำกัด

  7. ประเภทของคุกกี้ วัตถุประสงค์ของคุกกี้ หลักพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษาคุกกี้
   Google Analytics เว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater ใช้เครื่องมือของ Google Analytics ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater ของผู้ใช้ เราใช้ข้อมูลนั้นในการรวบรวมรายงานและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึง InControlTouch Mapupdater ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ รวมถึงจำนวนของผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์และ InControlTouch Mapupdater สถานที่ที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater และหน้าที่พวกเขาเข้าชมภายในเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่ผู้ใช้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ Google ได้โดยคลิกที่นี่ ความยินยอมของผู้ใช้ Google Analytics สร้างคุกกี้ทันทีที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อมีการติดตั้งรหัสการติดตามผลที่ถูกต้องของ Google Analytics คุกกี้นี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปีนับจากกำหนดเวลาข้างต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่
   Google AdWords (ระบบทำการตลาดของ Google) ผู้ให้บริการจากภายนอก รวมทั้ง Google จะจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมก่อนหน้าที่มีขึ้นโดยผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater และใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงข้อความโฆษณาของ NNG ให้แก่ผู้ใช้ทางเว็บไซต์พันธมิตรของ Google
   เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater เราจะส่งคุกกี้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปที่จัดเตรียมโดย Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ซ้ำกัน การทำโฆษณาเพื่อติดตามผู้ที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Google จะใช้คุกกี้ใน Google AdWords คุกกี้ที่จัดเตรียมโดย Google จะจดจำจำนวนครั้งและเวลาของการเข้าชมเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater รวมถึงหน้าย่อยที่ผู้ใช้เข้าชมเมื่อเรียกดูเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater จะมีการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกโดยไม่ระบุชื่อ

   ผู้ใช้สามารถบล็อคคุกกี้ทำการตลาดของ Google ในหน้าปฏิเสธบริการของ Google’s Ads Settings และสามารถบล็อคคุกกี้จากภายนอกได้จากหน้าปฏิเสธบริการ Network Advertising Initiative
   ความยินยอมของผู้ใช้ คุกกี้ AdWords จะหมดอายุใน 90 วันหลังจากผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่
   รหัสเซสชัน คุกกี้ของเซสชันช่วยในการจดจำผู้ใช้ภายในเว็บไซต์หรือ InControlTouch Mapupdater
   ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยที่สุดของฟังก์ชันการทำงานนี้คือคุณลักษณะรถเข็นสินค้าของ InControlTouch Mapupdater เมื่อผู้ใช้เข้าชมหน้าหนึ่งของแคตาล็อกและเลือกรายการบางรายการ คุกกี้เซสชันจะจำการเลือก เพื่อให้รถเข็นสินค้ามีรายการที่เลือกไว้เมื่อผู้ใช้พร้อมที่จะชำระเงิน
   ความยินยอมของผู้ใช้ ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้จนถึงเวลาสิ้นสุดเซสชันปัจจุบัน หลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
   อุปกรณ์ คุกกี้เหล่านี้จะจำตัวเลือกอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้ InControlTouch Mapupdater สามารถนำทางไปยังอุปกรณ์นั้นได้ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ InControlTouch Mapupdater ในครั้งต่อไป ความยินยอมของผู้ใช้ คุกกี้นี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี
   การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ คุกกี้เหล่านี้จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ และกรอกฟอร์มการเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เริ่มขั้นตอนการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป ความยินยอมของผู้ใช้ คุกกี้นี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
  8. ความปลอดภัยของข้อมูล

   1. NNG ปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นทั้ง NNG และฝ่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจะต้องปรับใช้มาตรการทางเทคนิคและโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดกระบวนการที่เพียงพอเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขภายใต้ GDPR และกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยววกับการปกปิดข้อมูลและการดูแลความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล

   2. Salesforce.com พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ที่ระบุภายใต้มาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 27001 และมาตรฐาน ISO 27018 Salesforce.com ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001/27018 ในด้าน ISMS จากหน่วยงานอิสระด้วยเช่นกัน

  9. สิทธิและการบังคับใช้

   1. ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้ NNG จะต้องเป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้องทุกประการ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางอีเมลแอดเดรสของ NNG ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1 โดยไม่รอช้า

   2. ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ NNG:

    • แจ้งขอข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
    • แจ้งขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน
    • แจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
    • โต้แย้งการประมวลผลข้อมูลโดย NNG
    • แจ้งขอเคลื่อนย้ายข้อมูล
   3. คุณมีสิทธิ์แจ้งขอข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและการประมวลผลที่ดำเนินการโดย NNG โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีการจัดเก็บไว้ ต้นทางที่จัดหาข้อมูล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเปิดเผยกับบุคคลอื่นหรือไม่ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและผู้รับ และมาตรการป้องกันข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการส่งทางอีเมลหรือไปรษณีย์ (สำนักงานจดทะเบียน) ไปยังอีเมลแอดเดรสหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่ระบุในข้อ 1 NNG จะต้องแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนนับจากได้รับการร้องขอ นอกจากนี้คุณสามารถแจ้งขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   4. คุณมีสิทธิ์แจ้งขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลแบบมีโครงสร้างที่ใช้งานทั่วไปและสามารถอ่านผ่านเครื่องได้ที่มีการประมวลผลโดย NNG ภายใต้เงื่อนไขของ Article 20 ของ GDPR

    คุณมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้กำกับดูแลรายอื่นหากมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยคุณสามารถแจ้งขอให้ NNG โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงให้แก่ผู้กำกับดูแลคนอื่นตามที่ระบุใน Article 20 ของ GDPR

   5. หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอให้ NNG แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในขั้นตอนการกำจัดของ NNG

   6. จะต้องมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณร้องขอภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำขอลบข้อมูลของคุณอาจถูกจัดส่งไปยัง NNG ผ่านทางอีเมลแอดเดรสหรือทางไปรษณีย์ (สำนักงานจดทะเบบียน) ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 1 NNG จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ภายใต้นโยบายนี้โดยการทำลายส่วนเชื่อมโยง หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตันได้อย่างถาวรและไม่สามารถย้อนคืนได้

   7. ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกลบทิ้งหากการประมวลผลข้อมูลมีขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือภายใต้ข้อยกเว้นอื่น ๆ ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   8. คุณมีสิทธิ์ขอให้มีการจำกัดการประมวลผลของ NNG ในกรณีต่อไปนี้

    1. คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผลของคุณไม่ถูกต้อง โดยจะต้องให้เวลาแก่ NNG ในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

    2. การประมวลผลขัดต่อกฎหมายและคุณมีการโต้แย้งไม่ให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยสามารถแจ้งขอให้จำกัดการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้

    3. NNG ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยคุณเรียกร้องให้ NNG ประมวลผลข้อมูลต่อไปเพื่อดำเนินการ ใช้สิทธิ์หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ ของคุณ

    4. คุณปฏิเสธการประมวลผลระหว่างที่มีการยืนยันความเหมาะสมสำหรับ NNG ในการใช้สิทธิ์ประมวลผลข้อมูลของคุณ

   9. คุณสามารถโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการเฉพาะด้านการตลาด รวมทั้งในการจัดทำโพรไฟล์ ตามที่ระบุไว้นี้ ในกรณีนี้ NNG จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่หาก NNG มีเหตุอันสมควรในการประมวลผลซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ์และมาตรการปกป้องข้อมูลภายใต้เสรีภาพส่วนบุคคล หรืออาจต้องมีการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินการ การจัดการหรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ

   10. คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลและเสรีภาพด้านสารสนเทศแห่งชาติ (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; ที่อยู่: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ที่อยู่ทางไปรษณีย์: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 โทรศัพท์: +36-1-391-1400 โทรสาร: +36-1-391-1410 อีเมล: ugyfelszolgalat@naih.hu) หรือต่อหน่วยงานปกป้องข้อมูลของประเทศต้นทางของคุณหรือประเทศที่คุณพำนัก

   11. คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ NAIH ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว หากมีการละเมิดสิทธิของคุณ เมื่อคุณยื่นคำร้องแล้ว การพิจารณาความอาจเริ่มต้นขึ้นก่อนการดำเนินการของศาลในเขตอำนาจที่คุณพำนักอาศัยเป็นการถาวรหรือที่คุณอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะเริ่มต้นการพิจารณาคำร้องตามกฎหมาย การปรึกษากับ NNG เกี่ยวกับข้อร้องเรียนอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

   12. รายละเอียดสิทธิ์ของคุณและแนวทางแก้ไขมีระบุไว้ในข้อย่อยที่ 14-18 และ 21-23 ของกฎหมายความเป็นส่วนตัว (Privacy Act Subsection 14-18 and 21-23) และ Article 15-21 ของ GDPR

  10. การติดต่อ NNG

   เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ หากคุณมีความคิดเห็น คำถาม หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่ NNG โปรดส่งอีเมลหรือจดหมายไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 1 เราจะจัดการกับข้อมูลที่ส่งมาอย่างเป็นความลับ ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณภายในเวลาที่เหมาะสม